Informatie

Vergoeding
Logopedie zit in de basisverzekering en wordt in de meeste gevallen volledig vergoed. U kunt dit nakijken in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar. Daarnaast betaalt u mogelijk een deel van de behandeling zelf via het eigen risico (vanaf 18 jaar).
LET OP! Zorgverzekering 2021
Logopediepraktijk Alkemade e.o. heeft voor 2021 GEEN contract met:

 • - Caresq/Promovendum/Besured/National Academic/AON/Eucare/Aevitae
 • - VGZ Zorgverzekeraar N.V./IZA Zorgverzekeraar N.V./N.V. Zorgverzekeraar UMC/N.V. Unive Zorg
 • - CZ/Ohra/Delta Lloyd
 • - ENO/Salland Zorgverzekeringen/Holland Zorg/Zorg Direct

Wel een contract:
Logopedische zorg voor kinderen tot 18 jaar wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Voor volwassenen (vanaf 18 jaar) geldt een wettelijke eigen bijdrage. Vanaf 18 jaar geldt dat je de logopedische behandeling zelf betaalt via het eigen risico. Als het eigen risico verrekend is, dan wordt logopedie volledig vergoed. Logopediepraktijk Alkemade e.o. stuurt alle rekening rechtstreeks naar de zorgverzekeraar.

Géén contract:
We blijven dezelfde zorg leveren aan u als cliënt, maar declareren vanaf 1 januari 2021 de kosten van de behandelingen 1x per maand rechtstreeks bij de cliënt. De cliënt betaalt vanaf 01-01-2021 de rekening rechtstreeks aan Logopediepraktijk Alkemade e.o..
Deze rekening kan de cliënt na betaling indienen bij de zorgverzekeraar. Verschillende zorgverzekeraars zullen de rekening niet voor 100% vergoeden.
Er kan dus sprake zijn van een eigen bijdrage. De cliënt dient dit zelf na te vragen bij de zorgverzekeraar.

Restitutiepolis:
Het is voor verzekerden bij bovenstaande zorgverzekeringen ook mogelijk om een restitutiepolis af te sluiten, waardoor er meestal volledige vergoeding van het door ons gehanteerd tarief wordt gewaarborgd.
Een aantal zorgverzekeringen heeft sowieso een ‘zuivere restitutiepolis’, waardoor de verzekerde elke zorgverlener mag kiezen, onafhankelijk of deze wel of geen contract heeft met de verzekeraar. Het volledige bedrag wordt dan vergoed. Bij andere verzekeraars moet u bewust voor een restitutiepolis kiezen. Let hierop bij het afsluiten van de verzekering!

Onderstaande prijzen gelden:
Wanneer de praktijk geen contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar. Of als de behandeling buiten de voorwaarden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar valt. Informeer bij uw logopedist naar de voor u geldende voorwaarden.
Vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.
Logopedie is vrijgesteld van BTW.

Individuele reguliere zitting logopedie   € 42,00
Individuele reguliere zitting logopedie met toeslag aan huis   € 60,00
Anamnese en onderzoek na verwijzing   € 84,00
Eénmalig logopedisch onderzoek (op medische indicatie)  € 84,00
Instructie/overleg met ouders/verzorgers van de cliënt   € 42,00
Overleg met derden (per uur)  € 84,00
Verslaglegging aan derden (per 30 min)  € 42,00
Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak   € 30,00  (u moet zich minimaal 24 uur van te voren afmelden)

Meenemen naar de eerste afspraak
 • een verwijzing van de arts
  Voor het bezoeken van onze praktijk heeft u altijd een verwijsbrief van huisarts/specialist nodig. Wij zijn niet Direct Toegankelijk (DTL).    
 • het pasje van de zorgverzekering
 • een geldig legitimatiebewijs
  Als u medische zorg nodig heeft, moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverlener. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte. Ouders moeten dus voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan. Bron Rijksoverheid

Privacy (op basis van de AVG, voortvloeiend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Uw privacy is belangrijk. Wij hebben een Privacy Policy opgesteld. Deze is hier te vinden.

Klantervaringsonderzoek
Wij zijn geïnteresseerd in uw mening over onze dienstverlening. Daarom voeren wij een klantervaringsonderzoek uit.
Na afloop van de behandeling vragen wij of u mee wil doen. Alleen met uw toestemming ontvangt u een uitnodiging per e-mail. Deelname is volstrekt vrijwillig.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door MediQuest. MediQuest is een onafhankelijk en gecertificeerd meetbureau.
MediQuest nodigt u per e-mail uit voor het invullen van een online vragenlijst. Het onderzoek is volledig anoniem en uw privacy is gegarandeerd goed beschermd. Wij kunnen niet zien wat u heeft ingevuld. In de informatieflyer kunt u meer lezen over het klantervaringsonderzoek van MediQuest.

Wetgeving 
Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)
In deze wetten zijn de rechten en plichten van de patiënt en de hulpverlener vastgelegd die voortvloeien uit de overeenkomst tot een geneeskundige behandeling. De wet is van toepassing op alle handelingen op het gebied van de geneeskunst, dat wil zeggen alle verrichtingen, inclusief onderzoek en advies, die rechtstreeks betrekking hebben op een persoon en tot doel hebben zijn gezondheid te verbeteren of te bewaken. Deze wet heeft dus ook betrekking op de relatie die de logopedist heeft met de patiënt.

De wet stelt aan de logopedist een aantal verplichtingen. De belangrijksten zijn:
 • informatieplicht: de logopedist verstrekt informatie die de patiënt nodig heeft om zelf op een verantwoorde manier beslissingen te kunnen nemen over zijn gezondheid.
 • toestemmingsvereiste: voor iedere geneeskundige behandeling is de toestemming van de patiënt vereist.
 • dossierplicht: de logopedist is verplicht een dossier bij te houden met daarin gegevens over de patiënt zoals de gezondheid van de patiënt, de uitgevoerde verrichtingen en relevante overige gegevens;
 • bewaarplicht: het dossier moet 15 jaar worden bewaard, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd of zoveel langer als noodzakelijk (bijvoorbeeld bij chronische ziekten). Het dossier wordt bewaard conform de privacywetgeving.
 • vernietiging: de logopedist is verplicht het dossier te vernietigen, binnen 3 maanden na het verzoek van de patiënt en na 15 jaar, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd;
 • geheimhoudingsplicht: aan verzoeken voor inlichtingen over, inzage of kopie van gegevens aan anderen dan de patiënt, kan alleen worden voldaan als daartoe uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de patiënt is verkregen.

  Daarnaast heeft de patiënt een aantal rechten waar de logopedist rekening mee moet houden, namelijk het recht op inzage in zijn medisch dossier en privacybescherming bij overdracht van gegevens. Volgens de WGBO heeft de patiënt zelf ook een informatie- en medewerkingsplicht.
Behandelovereenkomst
Aan het begin van de behandeling wordt u gevraagd om een behandelovereenkomst in te vullen. Hiermee geeft u toestemming voor de behandeling en ons de mogelijkheid om met uw toestemming met derden te overleggen over de behandeling. Bijv. met de huisarts, leerkracht, tandarts, orthopedagoog.
Het verloop en de resultaten van de behandeling zal altijd aan de verwijzer (huisarts, tandarts of specialist) worden gerapporteerd. Dat wordt gedaan om de verwijzer op de hoogte te houden, zodat u de best mogelijke zorg krijgt.

Klachten- en geschillenregeling
Wij doen er alles aan goede logopedische zorg te verlenen. Mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn over het logopedisch onderzoek en/of de logopedische behandeling, dan is het belangrijk dat te bespreken met uw behandelend logopedist. Als de logopedist niet weet dat u niet tevreden bent, kan zij de klacht niet oplossen. Vaak leidt zo'n gesprek al tot een oplossing. Kom je er samen niet uit, dan kunt u terecht bij het Klachten- en geschillenregeling Paramedici.
Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de wet Wkkgz. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. Logopediepraktijk Alkemade e.o. volgt deze klachtenregeling.

Cliënteninformatie over de klachtenregeling vindt u  hier .

Om u zo goed mogelijk te helpen maken wij gebruik van cookies. Verberg deze melding